ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια : 8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 26/08    02,09/09    21/10    11/11    02/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
teheran07.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Τεχεράνη - Περσέπολη - Γιαζντ - Ισφαχάν - έρημος Μαντιναμπάντ
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
1435487446_irantraveller4.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κερμάν - Γιαζντ - Σιράζ - Ισφαχαν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 10/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
IRAN ISFAHAN.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Αντζαλί - Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ
Αναχωρήσεις : 28/08     18/09    02,23/10    13,27/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>