ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια :8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιραζ
Αναχωρήσεις : 23/02 02,09,16,23/03    06,13,22,25/04    01,11,25/05     08,15,29/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
1435487446_irantraveller4.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κερμάν - Γιαζντ - Σιράζ - Ισφαχαν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 16/02     23/03/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
IRAN ISFAHAN.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Τεχεράνη - Κερμανσάχ - Αχβαζ - Σιράζ – Κερμάν - Γιαζντ - Ισφαχάν
Αναχωρήσεις : 10/03/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>